TCFF รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการลงนามครั้งสำคัญ ใน ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จํากัด

12 December 2022

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองอธิการ และผู้บริหาร การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นแห่งความร่วมมือ การสร้างนวัตกรรม และโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน ต่อยอดความรู้ ความร่วมมือสานพลังสู่อนาคต