TCFF กับแนวคิด Circular Economy

12 December 2022

ทางบริษัท ได้นำวัตุดิบหลังจากการผลิตแล้วและวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต นำกลับมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และเนื่องจาก TCFF เป็นผู้ผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศ และพบว่า พืชตะไคร้นั้นเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งและมีมากที่สุด เราจึงได้นำ ตะไคร้เข้ากระบวนการนำกลับมาหมุนเวียนเป็นวัสดุใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

เราได้เริ่มนำตะไคร้มาทำเป็นกระถางต้นไม้จากธรรมชาติ เพื่อลดโลกร้อนและเป็นการต่อยอดวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาเกิดประโยชน์อีกครั้ง